Search

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

I. Administrator danych osobowych

 

Joule Polska Sp. z o. o., ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435783, NIP PL7151934891, REGON 061469850 jest administratorem Państwa danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres: ul. Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław, drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@joule-pl.pl.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w następujących celach:

 

– w celu zawarcia umowy i realizacji oraz rozliczenia umowy sprzedaży naszych produktów i usług, w tym również przyjmowania i realizacji zgłoszeń serwisowych oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych (podstawa z art. 6.1. b RODO);- w celu informowania o oferowanych przez nas produktach i usługach (podstawa z art. 6.1.a RODO);

 

– w celach marketingowych, przedstawienia oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie zgody klienta oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6.1.a i f RODO);

 

– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi oraz w celach statystycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);

 

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO);

 

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6.1.f RODO).

 

II. Odbiorcy danych.

 

Państwa dane osobowe, w przypadkach to uzasadniających możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów – podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:

 

a) firmie informatycznej, z której usług korzystamy w związku z utrzymaniem serwera;

 

b) podmiotom, które na nasze zlecenie prowadzą działania marketingowe;

 

c) kancelarii prawnej, z której usług korzystamy w celach dochodzenia roszczeń, czy rozstrzyganiu ewentualnych sporów;

 

d) podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową i kadrową naszej firmy.

 

III. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Przekazujemy Państwa dane poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji łączącej nas umowy oraz utrzymywania kontaktu i wymiany korespondencji w związku ze współpracą z podmiotami posiadającymi infrastrukturę informatyczną poza terytorium UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane udostępnione na powyższych zasadach będą odpowiednio zabezpieczone.

 

IV. Okres przechowywania danych.

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:

 

1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych towarów lub usług przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów;

 

2. Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż otrzymamy ewentualny sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

V. Prawa z zakresu ochrony danych osobowych przysługujące użytkownikowi:

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

c) prawo do usunięcia danych:

 

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 

d) ograniczenia przetwarzania danych:

 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw „marketingowy”:

 

Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

f) prawo do przenoszenia danych;

 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Back to Top